Nákupní a reklamační řád

Seznam


Prodávající: B.B.Sport s.r.o., Synkova 2101/20, 628 00 Brno
tel.: 777 341 666
Email: bbsport@bbsport.cz

Platba

Ceny jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému. Ceny v přehledech a nabídkách neobsahují poštovné a dopravné. Vyjma poštovného a dopravného není k cenám připočítáván žádný další poplatek. V případě, že cena zboží je jednoznačně zadána špatně, nebo špatně přenesena ze systému, bude zákazník kontaktován.

  • na fakturu - školy, školky, těl.jednoty, smluvní partněři .......
  • na dobírku - nákup pro osobní potřebu, pro výše uvedené dle dohody, partneři bez smlouvy......

nahoru

Reklamace, odpovědnost za vady zboží, záruka

Reklamační lhůta je 24měsíců.
Místo reklamace Brno - sklad firmy B.B.Sport s.r.o., na náklady zákazníka.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady zboží, záruka - (§ 616 - 627 Občanského zákoníku a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením při běžném používání, špatným zacházením, neodbornou údržbou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to: bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné . O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy . V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu, na samostatné příloze, příp. ho sdělí prodávající.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

- Informujte nás písemně, že jednostranně odstupujete od smlouvy. V dopise nezapomeňte uvést číslo objednávky a číslo účtu, na který požadujete vrácení uhrazené částky za zboží, datum a podpis.

- Zboží doručte osobně nebo jako balík na adresu naší provozovny. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet.

- V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

nahoru

Dodací podmínky

Je-li objednané zboží skladem expedujeme v nejbližším možném termínu. Není-li zboží skladem vyrozumíme zákazníka a expedice proběhne dle výrobních možností.

Expedice zboží: poštou - profibalík, sběrnou službou TOPTRANS, vlastní odběr.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, není-li stanoveno jinak.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, případně návod na používání výrobku a záruční list.

nahoru

Souhlas se zpracováním osobních dat

Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

nahoru